Những từ điển cung cấp gì ?

 • dịch chính xác, đáng tin cậy hơn dịch trực tuyến
 • ví dụ cụ thể về sử dụng
 • dịch gọn gàng, chính xác và kịp nhật
 • nhiều thông tin về ngôn ngữ và ngữ pháp

Tại sao tôi nên sử dụng chúng?

 • cho việc học tập tốt hơn dịch trực tuyến
 • một nguồn thông tin ngôn ngữ giá trị
 • có sẵn trực tuyến và miễn phí
 • cung cấp 30 ngôn ngữ trong 900 kết hợp

Cái gì mới?

 • bảng hình thái thiết thực cho các ngôn ngữ chính - tìm thấy chúng dưới biểu tượng chủ chốt
 • trong tiếng Hy Lạp, bạn cũng có thể tìm kiếm bằng chữ Hy Lạp và Latinh
 • trong tiếng Serbia bạn có thể tìm kiếm bằng chữ cái Cyrillic
 • không cần phải sử dụng dấu