×
Gramatika
Talijanska abeceda i naglasakImenicePridjeviNastavci pridjevaKomparacija pridjevaČlanOdređeni članNeodređeni članZamjeniceLične zamjenicePovratne zamjenicePosvojne zamjeniceUpitne zamjeniceOdnosne zamjenicePokazne zamjeniceNeodređene zamjeniceBrojeviGlavni brojeviRedni brojeviRazlomciIzražavanje višestrukostiMatematičke operacijeVrijemeGlagoliPomoćni glagoliIndikativPrezentProšlo vrijemeFuturKonjunktivKondicionalImperativParticip prošliGerundPriloziVrste prilogaKomparacija prilogaPregled nepravilnih glagola
Advertisement:

1. Talijanska abeceda i naglasak

Izgovor talijanske abecede
a [a] h [akka] o [o] v [vu]
b [bi] i [i] p [pi] w [vu doppio]
c [tʃi] j [i lunga] q [ku] x [ikkese]
d [di] k [kappa] r [erre] y [ipsilon]
e [e] l [elle] s [esse] z [dzeta]
f [effe] m [emme] t [ti]
g [dʒi] n [enne] u [u]
Izgovor suglasnika i glasovnih skupova
ca, co, cu [ka], [ko], [ku] cia, cio, ciu [tʃa], [tʃo], [tʃu]
ci, ce [tʃi], [tʃe] gia, gio, giu [dʒa], [dʒo], [dʒu]
chi, che [ki], [ke] chia, chio, chiu [kja], [kjo], [kju]
gi, ge [dʒi], [dʒe] ghia, ghio, ghiu [gja], [gjo], [gju]
ghi, ghe [gi], [ge] gli [ʎi]
sci, sce [ʃi], [ʃe] gn [ɲ]
scia, scio, sciu [ʃa], [ʃo], [ʃu]
Naglasak u talijanskom jeziku je pokretan, najčešće se nalazi na drugom slogu od kraja. U ovom tekstu naznačen je naglasak u svim riječima koje nemaju naglasak na pretposljednjem slogu.
Advertisement:

Advertisement: