×
Lingea
E-prodavnica Prijava
×
Gramatika
Italijanski alfabet i naglasakImenicePrideviNastavci pridevaKomparacija pridevaČlanOdređeni članNeodređeni članZameniceLične zamenicePovratne zamenicePrisvojne zameniceUpitne zameniceOdnosne zamenicePokazne zameniceNeodređene zameniceBrojeviOsnovni brojeviRedni brojeviRazlomciIzražavanje višestrukostiMatematičke operacijeVremeGlagoliPomoćni glagoliIndikativPrezentProšlo vremeFuturKonjunktivKondicionalImperativParticip prošliGerundijumPriloziVrste prilogaKomparacija prilogaPregled nepravilnih glagola

1 Italijanski alfabet i naglasak

Izgovor italijanskog alfabeta
a [a] h [akka] o [o] v [vu]
b [bi] i [i] p [pi] w [vu doppio]
c [tʃi] j [i lunga] q [ku] x [ikkese]
d [di] k [kappa] r [erre] y [ipsilon]
e [e] l [elle] s [esse] z [dzeta]
f [effe] m [emme] t [ti]
g [dʒi] n [enne] u [u]
Izgovor suglasnika i glasovnih grupa
ca, co, cu [ka], [ko], [ku] cia, cio, ciu [tʃa], [tʃo], [tʃu]
ci, ce [tʃi], [tʃe] gia, gio, giu [dʒa], [dʒo], [dʒu]
chi, che [ki], [ke] chia, chio, chiu [kja], [kjo], [kju]
gi, ge [dʒi], [dʒe] ghia, ghio, ghiu [gja], [gjo], [gju]
ghi, ghe [gi], [ge] gli [ʎi]
sci, sce [ʃi], [ʃe] gn [ɲ]
scia, scio, sciu [ʃa], [ʃo], [ʃu]
Naglasak u italijanskom jeziku je pokretan, najčešće se nalazi na drugom slogu od kraja. U ovom tekstu naznačen je naglasak u svim rečima koje nemaju naglasak na pretposlednjem slogu.Vodoravna crta iznad samoglasnika označava dugi samoglasnik.