Từ điển

iconAdvanced
iconAdvanced
Eesti-vietnami sõnastik Advancedversioon 2.222.200 märksõna, 4.100 näidet, 35.800 tõlget© Lingea s.r.o., 2018. Kõik õigused kaitstud.E-x-tô-ni-a-Việt từ điển Advancedversion 2.222.200 mục từ, 4.100 ví dụ, 35.800 bản dịch© Lingea s.r.o., 2018. Bảo lưu mọi quyền.
reklama: