×
Lingea
E-Shop Login
×

Stichwörter

iconmachen

Präfixe

machenabmachenanmachenaufmachenausmachendurchmacheneinmachenmitmachenvormachenweitermachenzumachen

Umfeld

lynchenLyraLyrikerlyrischLyzeumMäandermäandernmachbarmachenMachenschaftenMachtmächtigmachtlosMadagaskarMadagassemadagassischMädchenMädchennameMadeMädelMadonnaMaestroMafiaMafioso
Alles anzeigen (24)
machen v
1.(durchführen) etw. Akk dělat, udělat co
2.(entstehen lassen) dělat co, (schaffen usw.) udělat
3.(erzeugen) dělat
4.etw. Akk irgendwie učinit co jakým
5.sich machen an etw. Akk dát se do čeho
6.(Summe) činit kolik
phr
eine Aufnahme von etw. machen udělat fotku, pořídit fotku čehoeinen Kopfsprung machen skočit po hlavě/šipkufertig machen etw. Akk dodělatflüchtig machen etw. Akk odbýt cogeltend machen etw. Akk uplatňovat coMacht es nicht! Nedělejte to!selbst gemacht podomácku vyrobenýsich bekannt machen mit etw. seznámit se, obeznámit se s čímSpaß machen j-m etw. Nom bavit co kohounmöglich machen etw. Akk znemožnit coetw. Akk selbst/eigenhändig machen udělat co vlastnoručněDas macht nichts. Na tom nezáleží.Ich mache Tee. Udělám čaj., Uvařím čaj.Mach, was du willst. Dělej, jak chceš., Posluž si.Mach dir nichts daraus. Netrap se tím.Und was soll ich machen? A co mám dělat?Was machen Sie da? Co to děláte?Was machst du hier? Kde se tady bereš?Wie viel macht das? Kolik to dělá?

Abiturdas Abitur machen in etw. Dat maturovat z čeho
Abschlusseinen Abschluss an etw. Dat machen (an der Uni usw.) absolvovat co
abspenstigabspenstig machen j-m j-n (Freundin usw.) přebrat koho komu
angenehmangenehm machen etw. Akk zpříjemnit co
Anrufeinen Anruf machen zavolat si, zatelefonovat si
Antragj-m einen Antrag machen požádat koho o ruku
armarm machen j-n ochudit, ožebračit koho
aufmerksamaufmerksam machen j-n auf etw. Akk upozornit koho na co
Aufnahmeeine Aufnahme von j-m/etw. machen vyfotit koho/co, vyfotografovat
Ausfahrteine Ausfahrt machen vyjet si, jít se projet
ausfindigausfindig machen vypátrat
ausfindigausfindig machen etw. Akk najít, objevit co, zjistit polohu čeho
ausfindigausfindig machen j-n/etw. vypátrat koho/co
AusflüchteAusflüchte machen vytáčet se
BankrottBankrott machen krachovat, zkrachovat, zbankrotovat
bekanntbekannt machen j-n mit etw. obeznámit koho s čím
bekanntbekannt machen/geben etw. Akk oznámit, ohlásit co
bequemes sich bequem machen udělat si pohodlí
bereitbereit machen etw. Akk für j-n připravit co pro koho
berühmtberühmt machen j-n proslavit koho
betrunkenbetrunken machen j-n opít koho
Bettdas Bett/die Betten machen ustlat
dunkeldunkel machen etw. Akk ztmavit co
ebeneben machen srovnat, urovnat
EinkaufEinkauf/Einkäufe machen nakoupit, nakupovat
EndeEnde machen etw. Dat skoncovat s čím, učinit přítrž čemu
engenger machen etw. Akk zúžit co
FehlerFehler machen chybovat, dělat chyby
Feindj-n zum Feind machen znepřátelit si koho
fettigfettig machen zamastit
flachflach machen etw. Akk zploštit
freifrei machen (Weg usw.) uvolnit
FreudeFreude machen j-m potěšit koho
GeheimnisGeheimnis machen aus etw. dělat tajnosti s čím, kolem čeho
Geheimniskein Geheimnis machen aus etw. netajit se čím
Geldzu Geld machen etw. Akk zpeněžit co
geradegerade machen narovnat
GeschäftGeschäfte machen mit j-m dělat obchody s kým
GesichtGesicht machen zatvářit se jak
glattglatt machen etw. Akk uhladit, vyhladit co
Glücketw. Akk auf gut Glück machen (u)dělat co naslepo
Hosesich die Hose voll machen pokadit se
kaputtkaputt machen etw. Akk rozbít, polámat co
KonversationKonversation machen mit j-m über etw. Akk konverzovat s kým o čem
LärmLärm machen šramotit
LiebeLiebe machen mit j-m milovat se s kým
Lochein Loch machen in etw. Akk udělat díru do čeho, vydlábnout (kus) čeho
lustigsich lustig machen über j-n/etw. dělat si legraci z koho/čeho, vysmívat se komu/čemu, zesměšnit koho/co
müdemüde machen j-n unavit koho
nasssich nass machen počůrat se
nervösnervös machen j-n znervóznit koho
Nickerchenein Nickerchen machen zdřímnout si
NotizNotizen machen dělat si poznámky
Pauseeine Pause machen (in der Rede usw.) odmlčet se
PipiPipi machen (Kind) vyčurat se
Prüfungeine Prüfung machen dělat zkoušku, skládat zkoušku
sattsatt machen nasytit
saubersauber machen etw. Akk čistit
ScherzScherze machen dělat si legraci
schmutzigschmutzig machen etw. Akk špinit, umazat, zašpinit co
schwierigschwierig machen j-m etw. Akk ztížit co komu
Sorgesich Sorgen machen um j-n/etw. dělat si starosti o koho/co
SorgeSorgen machen j-m dělat komu starosti
stumpfstumpf machen (Messer usw.) ztupit
AbsichtIch habe es nicht mit Absicht gemacht. Udělal jsem to nerad., Neudělal jsem to schválně.
FehlerIch habe einen Fehler gemacht. Udělal jsem chybu.
gutGut gemacht! Výborně!
nichts(Das) Macht nichts! To nevadí!
PauseMachen wir eine Pause. Uděláme si přestávku.
schnellMach schnell! Dělej!, Pohni!, Rychle!, Hoď sebou!
SpaßEs macht mir keinen Spaß mehr. Už mě to nebaví.
SpaßEs macht mir Spaß. Baví mě to.
dělatdělat si legraci Scherze machen
dělatdělat si legraci z koho/čeho sich lustig machen über j-n/etw.
dělatdělat si poznámky Notizen machen
dělatdělat zkoušku eine Prüfung machen, eine Prüfung ablegen
dělatNedělejte to! Macht es nicht!
díraudělat díru do čeho in etw. Akk ein Loch machen
legracedělat si legraci z koho/čeho sich lustig machen über j-n/etw.
naslepo(u)dělat co naslepo etw. Akk auf gut Glück machen
obchoddělat obchody s kým Geschäfte machen mit j-m
podomáckupodomácku vyrobený selbst gemacht
polohazjistit polohu čeho ausfindig machen etw. Akk
poříditpořídit fotku čeho eine Aufnahme von etw. machen
poznámkadělat si poznámky Notizen machen
požádatpožádat perf koho o ruku j-m einen Antrag machen, um j-s Hand bitten
projet sejít se projet ausfahren (mit Freunden usw.), eine Ausfahrt machen
předstihudělat co s předstihem/v předstihu vorab machen etw. Akk
přítržučinit přítrž čemu Ende machen etw. Dat
rukapožádat perf koho o ruku j-m einen Antrag machen, um j-s Hand bitten
skládatskládat zkoušku eine Prüfung machen, eine Prüfung ablegen
skočitskočit po hlavě/šipku einen Kopfsprung machen
starostdělat si starosti o koho/co sich Sorgen machen um j-n/etw.
starostdělat komu starosti Sorgen machen j-m
tajnostdělat tajnosti s čím, kolem čeho Geheimnis machen aus etw.
udělatudělat fotku čeho eine Aufnahme von etw. machen
vlastnoručněudělat co vlastnoručně etw. Akk selbst/eigenhändig machen
zatelefonovatzatelefonovat si perf einen Anruf machen, telefonieren
zavolatzavolat si perf einen Anruf machen, telefonieren
alouAlou! Mach dich weg! (unartiges Kind usw.)