Từ điển

iconAdvanced
iconAdvanced
Eesti-vietnami sõnastik Advancedversioon 2.222.300 märksõna, 4.000 näidet, 35.700 tõlget© Lingea s.r.o., 2018. Kõik õigused kaitstud.E-x-tô-ni-a-Việt từ điển Advancedversion 2.222.300 mục từ, 4.000 ví dụ, 35.700 bản dịch© Lingea s.r.o., 2018. Bảo lưu mọi quyền.
Advertisement:

Advertisement: